Versalt eller gement – några regler

Myndigheter, statliga verk, organisationer med mera

Hur man skriver namn på svenska myndigheter och verk har varierat genom åren. Språkrådet (förr Svenska språknämnden) har alltid rekommenderat stor första bokstav för myndigheter och liknande med klar namnkaraktär. Det kan ändå vara svårt att avgöra i enskilda fall – sök därför gärna i TT:s exempellista Myndigheter med mera, exempel A-Ö


Innehåll

Beteckning eller förkortning
Myndigheter med stor bokstav
Myndigheter med liten bokstav
Organisationer och företag
Ord bildade av namn
Folkgrupper
Politiska partier
Läkemedel och produktnamn
Sjukdomar
Vetenskapliga namn på djur och växter
Boktitlar etc på utländska språk
Priser och galor
Titlar i namn
Helgdagar
Religiöst


Beteckning eller förkortning

Skilj mellan kategoribeteckningar (versal begynnelsebokstav) och förkortningar (gemen).

Kategoribeteckningar med mera:

 • A-lag
 • B-film
 • A-skattF-skatt (på gränsen mellan förkortning och kategori)
 • C-vitamin
 • C-språk, C-uppsats
 • T-tröja
 • U-sväng, T-korsning, S-kurva
 • X-län, Y-län

Förkortningar:

 • a-kassa
 • i-land
 • k-märkt
 • u-land
 • p-piller
 • p-plats
 • (ubåt och kpist skrivs dock utan bindestreck)

Myndigheter med stor bokstav

Centrala verk och myndigheter som är unika och har namnkaraktär skrivs med stor första bokstav.

Exempel:

 • Barnombudsmannen
 • Datainspektionen
 • Försvarsmakten
 • Högsta domstolen
 • Justitiekanslern
 • Kammarkollegiet
 • Lagrådet
 • Regeringskansliet
 • Riksbanken
 • Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmannen (JO)
 • Statens konstmuseer
 • Riksantikvarieämbetet
 • Åklagarmyndigheten

Även kortformer av myndighetsnamn skrivs med versal, Haverikommissionen, Jordbruksverket etcetera.

Myndigheter vilkas namn är en personbeteckning skrivs sedan maj 2018 med stor begynnelsebokstav. Tidigare skrevs de av TT med liten bokstav. De befattningshavare/personer som har myndigheternas namn som titel skrivs i likhet med andra titlar gement: justititekanslern, barnombudsmannen ectetera. 

Exempel:

 • justitiekanslern – myndigheten Justitiekanslern  
 • barnombudsmannen – myndigheten Barnombudsmannen 

Både titel och myndighet förkortas versalt: JK, BO och så vidare.

I namn som inleds med Kungl.(iga) får även det efterföljande ordet versal begynnelsebokstav.

Exempel:

 • Kungl. Myntkabinettet
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
 • Kungliga Operan
 • Undantag: Kungliga biblioteket (KB)

Myndigheter med liten bokstav

Departementen skrivs med liten begynnelsebokstav eftersom de är både namn och benämningar.

 • Exempel: finansdepartementet, kulturdepartementet.

Myndigheter som inte är unika – regionala myndigheter som länsstyrelser, domstolar, nämnder och kommunala instanser – skrivs med liten bokstav. Även den regionala organisationen inom Polisen, Försvarsmakten och Åklagarmyndigheten skrivs gement. 

Exempel:

 • hovrätten för övre Norrland men Svea hovrätt
 • polisregion/region Mitt
 • militärregion Syd
 • länsstyrelsen i Halland
 • kommunstyrelsen i Vallentuna
 • åklagarkammaren i Karlstad
 • arbetsförmedlingen

Funktionsbeteckningar skrivs med liten begynnelsebokstav.

Exempel:

 • arbetsförmedlingen
 • armén
 • flyget
 • marinen
 • tullen
 • polisen
 • posten

Regeringen, riksdagen, riksdagens utskott och institutioner skrivs med liten bokstav. Regeringskansliet har dock status som myndighet och ska därför ha stor begynnelsebokstav.

Exempel: finansutskottet, kulturutskottet, riksdagens utrikesnämnd, valprövningsnämnden, krigsdelegationen.

Avdelningar inom myndigheter skrivs med liten bokstav.

 • Exempel: driftsavdelningen, informationsbyrån.

Organisationer och företag

Företagsnamn skrivs inte genomgående versalt, inte heller om namnet är en förkortning som går att uttala. Vi skriver således till exempel Asea, Wasa, Saab, Modo.

TT undviker stavningssätt som kan uppfattas som textreklam och använder inte företags logotyper eller motsvarande i löpande text. Namn med exempelvis en versal mitt i ordet avviker från svenska skriftnormer och normaliseras därför i TT-texter. Exempel:

 • SpaceX blir Space X
 • r.o.o.m blir Room
 • GöteborgsOperan blir Göteborgsoperan
 • FöreningsSparbanken blir Föreningssparbanken
 • S|E|B blir SEB.

Vid sammanslagningar, fusioner och uppköp av företag behålls ofta bägge företagsnamnen, och TT skriver då dessa som företagen själva vill – förutsatt att detta inte kränker gängse skrivregler. Om det nya företaget har valt att skriva ihop namnen men med versal där namnet på företagets andra hälft börjar så skriver TT isär namnen med mellanslag för att underlätta läsning.

 • Exempel: Stora Enso, Astra Zeneca.

Ord bildade av namn

Sammansättningar som inleds med namn får normalt stor bokstav och skrivs i ett ord. Detta är särskilt fallet vid mera tillfälligt bildade ord.

Exempel:

 • Stockholmslag
 • Kalmarfreden
 • Linköpingsbo
 • Göteborgspolisen
 • Oslotidning
 • Volvochef
 • Wallanderdeckare

Substantiv avledda av egennamn får alltid liten bokstav: göteborgare, kalmarit.

Även egennamn som används som vanliga substantiv eller måttenheter skrivs med liten bokstav:

 • ampere
 • diesel
 • hertz
 • quisling
 • röntgen
 • watt

Dock skriver vi grader Celsius och grader Fahrenheit.

Liten bokstav används om förledens karaktär av egennamn har försvagats:

 • eriksgatan
 • vichyvatten
 • falukorv
 • dieselmotor
 • röntgenplåt
 • gotlandssnipa
 • nigeriabrev

Däremot skriver vi Nobelpris och Nobelfest.

Om efterledet är ett egennamn får i regel bara första ledet stor bokstav: Nordnorge, Storstockholm, Mellansverige.

Dock används divis vid mer eller mindre tillfälliga bindningar: Lort-Sverige, Välfärds-Sverige, Sommar-Visby.

Stor begynnelsebokstav används ibland vid adjektiv avledda av ett personnamn med bibehållen namnkaraktär: den Berghska donationen.


Folkgrupper

För att beteckna folkgruppstillhörighet används liten begynnelsebokstav, även vid sammansättning som inleds med namn.

Exempel: finlandssvensk, kosovoalban, bosnienserb, bulgarienturk.


Politiska partier

Politiska partier och deras kvinno- och ungdomsförbund skrivs av TT med versal förstabokstav. Det gäller både organisationernas hela namn och deras kortformer. Exempel: Socialdemokratiska arbetarepartiet och SocialdemokraternaCenterpartiet och Centern.

Fasta partigrupper, såsom den borgerliga Alliansen, skriver TT på samma sätt. I mer allmänna sammanhang, eller lösare sammanslutningar, kan dock alliansen, de rödgröna eller motsvarande användas.

För partibeteckningar i kortform används versaler: (S), (MP), (M) och så vidare. Likaså för sammansatta ord där förledet är direkt kopplat till partiet: FolkpartiledareCenterförslagVänsterinitiativ.

Dock vänsterinitiativ om det handlar om den politiska skalan snarare än partiet – grundregeln är att använda versaler när ett visst parti avses, gemener när det är en allmän beskrivning av personer med viss ideologi.

Adjektiv skrivs förstås med gemener, likaså avledningar av partinamnet. Exempel: socialdemokratisk och socialdemokratsverigedemokratisk och sverigedemokrat.

Se även kapitlet Förkortningar.

Också Mediespråksgruppen och språkvårdarna i finlandssvenska medier rekommenderar versal på partinamnen. Se mediesprak.fi


Läkemedel och produktnamn

Namn på läkemedel skrivs med versal begynnelsebokstav (Treo, Losec, Viagra) medan de verksamma substanserna skrivs med gemener (acetylsalicylsyra). Några läkemedel (magnecyl) har emellertid kommit att bli beteckningar på en typ av läkemedel och när det klart framgår att det inte är själva läkemedelsnamnet som avses används gemen begynnelsebokstav.

Produktnamn med avvikande stavning normaliseras av TT i löpande text. Exempel: iPhone blir Iphone.


Sjukdomar

TT skriver normalt sjukdomar med gemen begynnelsebokstav: till exempel cancer, polio, tuberkulos, parkinson och alzheimer. När sjukdomar uppkallats efter personer får personnamnet versal begynnelsebokstav i skrivningar som Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och Downs syndrom.

Den sjukdom hos människan som liknar galna ko-sjukan skriver vi Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJS). (Galna ko-sjukan heter också BSE efter bovin spongiform encefalopati. Notera bindestrecket mellan ko och sjukan.)

Andra sjukdomar, tillstånd och smittoämnen som oftast betecknas med förkortningar skrivs med gemener: damp, covid-19 och adhd i enlighet med tbc, aids och hiv. TT skriver även ms, multipel skleros, med gemener. Lungsjukdomen kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) skrivs med gemener, men det bör framgå att texten handlar om just sjukdomen för att undvika sammanblandning med andra betydelser av ordet kol. På motsvarande sätt skriver vi lungsjukdomen sars för svår akut respiratorisk sjukdom.

Notera även att TT skriver hivsmittad och aidssjuk utan bindestreck.

Också virus, exempelvis ebola (trots att det har fått sitt namn av den afrikanska floden Ebola) och sars-cov-2, skrivs med gemen begynnelsebokstav.


Vetenskapliga namn på djur och växter

TT skriver släktnamn med versal första bokstav och artnamn med gemener: Tussilago farfara, Homo sapiens.


Boktitlar etc på utländska språk

Substantiv, adjektiv och verb skrivs i såväl löpande text som radio/tv-tablåer med gemener såvida de inte är egennamn: Little shop of horrorsLe monde des animaux.


Priser och galor

Unika galor med etablerade namn som Fotbollsgalan. Idrottsgalan, Guldbaggegalan skrivs versalt. Likaså galor med personnamn eller namn kopplade till geografiska platser: Oscarsgalan, Venedigbiennalen. Däremot skrivs allmänna beskrivningar gement, filmfestivalen i Cannes, konstbiennalen i Venedig, jämför Venedigbiennalen.

Unika priser som Diamantbollen, Guldbollen, Bragdguldet, Guldpucken skrivs versalt. Samma sak med Guldpalmen, Oscar, Emmy. Däremot skrivs floran av priser för olika kategorier gement: bästa film, bästa biroll, årets genombrott, årets eldsjäl, årets målvakt.

Priser döpta efter personer som Jerringpriset, Nobelpriset skrivs versalt liksom sammansättningar; Jerringspristagare, Nobelfest.


Titlar i namn

TT skriver titlar med gemen begynnelsebokstav: prins Carl Philipgreve Bernadottedirektör Wallenberglord Nelsonpresident Obama, mulla Omar.

Notera att afde och von har gemen begynnelsebokstav även när de inleder en ny mening: von Petersensvon Sydow etcetera. Det finns dock undantag: en del av den svenska släkten De Geer stavar sitt namn just så, liksom De la Gardie och Du Rietz.


Helgdagar

TT skriver i huvudsak helgdagar och högtider med gemener. Det gäller även högtider inom andra religioner än kristendomen.

Undantag görs när förledets karaktär av egennamn framträder: Kristi himmelsfärdsdag och Jungfru Marie bebådelsedag.

Notera att vi skriver den 1 maj om dagens datum, den första maj med bokstäver när själva helgdagen avses medan fasta sammansättningar som hör ihop med denna helgdag skrivs med bokstäver och helt sammanskrivet: förstamajfirande, förstamajtalare, förstamajdemonstration, förstamajtåg.

Ovanliga sammansättningar kan av tydlighetsskäl återges med mellanslag och bindestreck. Exempel: första maj-incidenten.


Religiöst

Religiösa benämningar av namnkaraktär skrivs med versala begynnelsebokstäver: Allah, Frälsaren, Gud, Jesus, Krishna.

Däremot skrivs enligt tradition satan, djävulen och fan med gemen begynnelsebokstav.

Både Bibeln och Koranen skrivs med versal när verket i sig avses. När det däremot handlar om föremålen (som bland annat kan räknas) skriver vi med gemen: en bibel, flera koraner.

Märk uttryck som “fågelskådarnas bibel”, med liten bokstav.TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.