Välj rätt ord

Så skriver TT Nyhetsbyrån. Ett urval av ord och begrepp.

Se även exempellistorna


Se upp med…

… värdeladdade uttryck, begrepp att hålla isär och formuleringar att vara uppmärksam på

Skriv inte …… utan
det är fel på datandet är fel på datorn (eller datat)
hissa flaggan på halv stångsänka flaggan på halv stång
i större gradi högre grad
inför lyckta/ stängda dörrarinom (bakom) stängda dörrar
ju snabbare, ju bättreju snabbare, desto bättre
omständigomständlig
orsaken till olyckan berodde påolyckan berodde på 
eller
orsaken till olyckan var…
plastkirurgplastikkirurg
på grund av åldersskälav åldersskäl
starta uppstarta, börja, inleda
ståndsrättståndrätt
tack vare ett missödepå grund av ett missöde
han tillhör en av våra främsta författarehan är en av våra främsta författare
 eller 
han tillhör våra främsta författare
ton (om fartyg)bruttoregisterton (brt) om passagerarfartyg eller dödviktston (dwt) om lastfartyg
öppenhjärtligöppenhjärtig

Anhängare – fan – sympatisör – supporter

Dessa ord har snarlik betydelse och sammanhanget avgör vilket som fungerar bäst (på samma sätt som vi talar om älvar i Norden men om floder i världen i övrigt).

En politiker eller politisk rörelse har anhängare eller sympatisörer men knappast fans eller supportrar.

En artist har fans, inte supportrar, medan dessa ord kan användas som synonymer när det handlar om idrottslag.

I en personligt hållen, kommenterande text kan skillnader av det här slaget bli stilistiska redskap. I en mer neutral text riskerar man oavsiktliga komiska effekter. Det är möjligt att påven har fans, men han har nog framför allt anhängare eller trosfränder.


Avlida – omkomma – dö

Människor avlider av ålder, sjukdomar eller skador, omkommer i olyckor eller dödas vid oroligheter eller i krig. Djur varken avlider eller omkommer utan dör eller dödas.

Skriv inte att någon “omkom efter” en olycka. Omkommer gör dödsoffer vid själva olyckstillfället, om döden inträder senare har personen avlidit.


Avvisning – utvisning

Avvisning gäller utländska personer som saknar tillstånd att vara i Sverige och som har vistats här i upp till tre månader. Skäl för avvisning kan vara att en utlänning aldrig har ansökt om asyl eller har fått avslag på sin ansökan.

I vissa fall kan beslut om avvisning verkställas omedelbart och utan att domstol behandlat eventuella överklaganden. Ett sådant förfarande kallas ibland direktavvisning, men den eller de berörda kan alltså redan ha vistats i landet viss tid.

Polisen kan bara avvisa personer som inte söker asyl. Om någon söker asyl går ärendet till Migrationsverket.

Utvisning gäller icke-svenskar som har varit i Sverige i mer än tre månader men saknar rätt att vistas i landet. De kan ha nekats asyl eller deras uppehållstillstånd kan ha löpt ut eller återkallats. Även utlänningar med rätt att vara här kan utvisas om de har begått brott.

Tre instanser kan utvisa: domstol, Migrationsverket och regeringen.

Termerna förpassa och förvisa används inte längre.

Utlämning gäller utländsk person som har begått brott i sitt hemland och begärs utlämnad av hemlandets myndigheter. Även svenskar kan utlämnas för rättegång i andra länder där de misstänks ha begått brott.

Vid utlämning av brottsmisstänkta mellan EU-länder finns ett förenklat rättsligt förfarande, den europeiska arresteringsordern, och då talar man formellt om överlämning.


Begravning – jordfästning

Bisättning – den döda flyttas tillfälligt till bårhus eller kapell i väntan på begravning.

Lit de parade – en avliden ställs ut till beskådande för särskilt inbjudna eller för allmänheten. Vanligt när någon mycket känd eller uppburen person har dött.

Begravning – förrättning då en avliden förs till graven.

Gravsättning – exakt vad det låter som men dessutom att strö någons aska.

Jordfästning – religiös ceremoni i samband med begravning. I Sverige talas nu oftast om begravningsgudstjänst.


Bredden – brädden

Glas fylls till brädden och älvar svämmar över alla bräddar. Älven antar däremot sin fulla eller maximala bredd vid vårfloden.

Bredd talar om någots vidd eller utsträckning i sidled. Brädd är detsamma som överkant.


Bör – ska

Bör och ska är inte synonyma. Märk skillnaden mellan

Utredningen anser att en ny lag bör införas (eller Utredningen föreslår att en ny lag införs)

och

Riksdagen har beslutat att en ny lag ska införas.

Ge inte intryck av att något är ett faktum när det i själva verket handlar om förslag.


Böter – vite

Böter – dagsböter eller penningböter – är vad man inom juridiken kallar påföljd, det vill säga ett straff för begångna brott eller förseelser. Dagsbotens storlek bestäms av den dömdes inkomst. Antalet dagsböter avgörs av hur allvarligt brottet är och varierar mellan 30 och 150. Penningböter är ett fast belopp, knutet till brottets eller förseelsens allvar och lika för alla oavsett inkomst.

Vite – är inga böter utan oftast ett påtryckningsmedel som myndigheter använder. Vite kan också förekomma som klausul i civilrättsliga processer. Till skillnad från böter kan vitet komma att upphöra om den som vid vite förelagts att uppfylla åligganden inom en viss tidsram också har gjort det.


Cannabis – hasch

Cannabis är ett samlande namn för hasch och marijuana.


Chans – risk

Chans uttrycker som regel sannolikhet för att något positivt ska inträffa, risk uttrycker det motsatta. Söker man ett mer neutralt ord går det alltid att skriva om möjligheten för att det ena eller andra ska hända.

Skriv alltså inte: 

Det finns risk för att regeringen faller i morgon 

eller 

Chansen finns att regeringen faller i morgon.

   Skriv: Det är möjligt att regeringen faller i morgon.

Skriv heller inte: En 30-årig kvinna lyckades på middagen råna banken.


Chefläkare – chefsläkare

Båda är korrekta, men chef-ord med s i fogen – som chefsåklagare och chefssekreterare – tycks numera vara den dominerande ordformen.

Dock heter det fortfarande chefredaktör och chefskap.


Dom – utslag – beslut

Dom faller eller meddelas i tviste- och brottmål.

Utslag fälls i exempelvis skatte- och hyresmål men inte i brottmål.

Beslut fattas under ärendens gång och är en neutral benämning på alla slags domar.

Dom eller beslut är prejudicerande först när ett mål har avgjorts i högsta instans.


Dövstum – döv – stum

Dövstum är ett ord som ofta felaktigt används om döva. Förr förutsattes att döva också var stumma. Så är det inte, och därför bör dövstum användas endast om man verkligen vet att den man skriver om är både döv och stum.


Finsk – finländsk – finlandssvensk

Alla invånare i Finland är finländare och allt som hör till Finland är finländskt. Det finns dock undantag, som den finska marken, landets tidigare valuta.

I Finland talas två officiella språk: finska och svenska. Därutöver har samiska en lagskyddad särställning i nordligaste Finland.

En finsktalande finländare kallas finne, en svensktalande finländare är finlandssvensk.

Motsvarande adjektiv är finsk och finlandssvensk.


Fängelse – fånge

Skriv fängelse och inte kriminalvårdsanstalt.

Skriv fånge eller intern och inte intagen.


Förordna – utnämna – förorda

Förordna betyder att tillsätta en tjänst, men förorda är att rekommendera, anbefalla.

En person som har utnämnts har tillsatts med fullmakt och kan därmed inte sägas upp. Det gäller till exempel ordinarie domare.

Andra statsanställda förordnas, det vill säga anställs tills vidare eller för viss tid. Generaldirektörer förordnas på viss tid.

Ett allmänt ord som täcker både utnämna och förordna är utse. Man kan också använda anställa (om personer) eller tillsätta (om tjänster). En person kan alltså inte tillsättas.


Före – innan

Före är en preposition som följs av substantiv. Innan är en tidskonjunktion som föregår verb. Således heter det före avresan men innan hon reste. (Se även avsnittet Ordformer)

Uttryck som innan kvällen och innan jul är djupt rotade i svenskan varför en benhård regeltillämpning inte är att rekommendera.


Gripa – anhålla – häkta – arrestera

Polisen griper, åklagare anhåller, domstol häktar.

Ordet arrestera finns i svenska språket men används inte i rättsliga sammanhang här i landet. Dock kallas polisens lokaler för gripna/anhållna för arrester. Engelskans arrest motsvarar vanligen svenskans gripa.


I-land och u-land

TT har, med stöd av Språkrådet, valt att skriva i-länder och u-länder för att beteckna industrialiserade länder respektive utvecklingsländer.


Inställa – uppskjuta

Exempelvis en fotbollsmatch blir sällan inställd i den meningen att den aldrig kommer att spelas. Däremot händer det ofta att matcher blir uppskjutna eller senarelagda på grund av regn eller annat.


Ju – desto

Skrivningen ju finare du är, ju bättre tas du emot (ju – ju) accepteras i vissa ordböcker. TT skriver dock av hävd ju – desto: ju finare du är, desto (dess) bättre tas du emot.


Koscher och halal

Ibland skriver vi att slaktmetoder som grundas på en religiös idé är ritualslakter eller rituell slakt. Vissa hävdar att bägge benämningarna kan uppfattas som nedsättande och för tankarna till ritualmord.

Skriv i stället om slakt enligt judisk (koscher) eller muslimsk (halal) tradition eller använd uttryck som den judiska eller muslimska slaktmetoden.


Lyckta eller stängda dörrar?

Uttrycket “lyckta dörrar” användes tidigare i rättegångsreferat om icke offentliga domstolsförhandlingar. Men uttrycket är föråldrat och inte längre i bruk. TT skriver i stället bakom eller inom stängda dörrar.


Massmedier – massmedia

Båda formerna är språkligt godtagbara men TT skriver massmedier som också är den form Språkrådet rekommenderar.

Vid sammansättning skrivs massmedie-, som i massmedieforskning.

I dagligt tal faller ofta förledet mass- bort: mediedrev, medievana, mediebevakning.

Se upp med skrivningar som “fransk media”, där pluralformen media behandlas som singular.


Mindre – färre

Ett vanligt fel är sammanblandning av storlek och antal: åskådarna var mindre än väntat. Det kan de visserligen ha varit, men oftast menar skribenten att åskådarna var färre än väntat.


Misstänkt – tilltalad

Misstänkt är en person under hela processen från gripande tills dom fallit.

Tilltalad är personen när åklagaren har gått till domstol. Benämningen används knappt utanför juristkretsar. Använd åtalad i stället.

Dömd är personen när domstolen har meddelat sitt beslut och lämnat ärendet ifrån sig.


Moral – stridsmoral

Moral betecknar som regel en persons etiska hållning och förmåga att skilja mellan rätt och orätt.

Stridsmoral handlar om kampanda och vilja att strida för något.


Neka – förneka

Blanda inte ihop neka och förneka. Han nekar till brottet men han förnekar att han har begått brottet.

Undvik uttrycket ta på sig ansvaret för ett attentat eftersom ordet ansvar kan uppfattas positivt.


Ngo och mr

TT använder inte förkortningarna NGO och MR.

NGO står för non-governmental organizations. På svenska brukar de kallas enskilda organisationer eller icke-statliga organisationer.

Vi skriver hellre mänskliga rättigheter än MR.


Permittering – uppsägning – friställning – avsked – varsel – sparken

Permittering är när personal ställs utan arbete under en begränsad tid på grund av arbetsbrist.

En uppsägning är när någon slutar sin anställning efter en viss uppsägningstid. Företag säger upp på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Arbetsbrist är sådant som nedskärningar och omorganisationer. Personliga skäl är bland annat misskötsel och samarbetsproblem.

Friställa är en icke vedertagen förskönande omskrivning för att säga upp. Den bör inte användas.

Avsked är när en person blir av med sin anställning på grund av grov misskötsel, brottslighet eller avtalsbrott. Arbetsgivaren avskedar i princip med omedelbar verkan.

Varsel är ett besked till motparten om stridsåtgärder eller en anmälan från ett företag till Arbetsförmedlingen om planerade neddragningar.

Sparka, att få sparken, sparkas, sparka folk är uttryck som blivit schabloner med oprecist innehåll. Bör undvikas.


Procent – procentenhet

Det är viktigt men inte alltid lätt att skilja på procent och procentenhet.

Om ett parti har ökat sin väljarandel från 20 till 40 procent är ökningen 20 procentenheter. I procent räknat är dock ökningen 100 procent (partiets väljarunderlag har fördubblats).

Om en ränta sänks från 5 till 4 procent är sänkningen 1 procentenhet. Annorlunda uttryckt är samma sänkning 20 procent (nedgång med en femtedel). Skulle räntan sänkas med blott 1 procent (en hundradel) blir den nya räntan 4,95 procent.


Senaste – sista

I senaste numret av Time stod …

Men: I sista numret av Stockholms-Tidningen stod det … (eftersom den tidningen sedan upphörde).


Sjömil – nautisk mil

Använd sjömil som synonym till nautisk mil men skriv helst kilometer och mil även om avstånd till havs.


Statsbesök – officiellt besök

Statschefer, det vill säga presidenter eller regenter som kejsare, kungar och regerande drottningar, gör eller avlägger statsbesök.

Regeringschefer som statsministrar eller premiärministrar gör officiella besök i andra länder.


Säga – mena – uppge – påstå

Undvik verbet mena som synonym till säga.

Det här är svårt, sade han.

Inte: Det här är svårt, menade han.

Märk att sägeverbet uppge inte är synonymt med till exempel meddela och tillkännage.

En informerad källa uppger att ett beslut ska fattas i nästa vecka.

En talesman för regeringen meddelar (säger, tillkännager) att ett beslut har fattats.


Tack vare – på grund av

Tack vare bör användas endast om omständigheter som är något att tacka för: Han vann matchen tack vare sin goda kondition. Skriv inte: Tack vare den dåliga sikten fick gärningsmannen ett försprång.

Vid neutrala eller negativa förhållanden använder man på grund av eller till följd av: Han förlorade matchen på grund av sin dåliga kondition.


Tala – prata

Tala är ofta synonymt med att hålla tal, yttra sig inför publik, ta till orda, recitera, diskutera och föreläsa etc.

Prata är detsamma som att vardagligare (sam)språka, (sam)tala, språkas vid, resonera eller pladdra vid kaffebordet, i telefon och så vidare.


Tungt eller kraftigt beväpnade?

Skriv inte att rånarna eller poliserna var tungt beväpnade. Tung beväpning är en militär term med bestämd innebörd och betyder oftast kulsprutor, granatkastare och liknande.

Om rånarna/polisen har kulsprutepistoler, prickskyttevapen och liknande är det bättre att skriva om kraftig beväpning.


Urskiljning – urskillning

Observera skillnaden mellan urskiljning (avskiljande) och urskillning (gott omdöme, förstånd).


Utan tvekan – utan tvivel

Utan tvekan väljer man en väg, om den utan tvivel är riktig. Man kan tveka om vilken väg man ska välja men tvivla på att upplysningen är riktig.

Utan tvivel är detsamma som otvivelaktigt.

Den som tvekar är tveksam. Något som är osäkert och kan betvivlas är tvivelaktigt.


Utlämna – utelämna

En vara kan utlämnas från ett förråd, medan ett onödigt ord kan utelämnas.


Varken eller – vare sig eller

Varken – eller kan inte förbindas med annan negation.

Varken Obama eller Putin ville kommentera FN-beslutet.

Om satsen innehåller en negation används vare sig – eller:

FN-beslutet kommenterades inte av vare sig Obama eller Putin.

Vare sig kan alltså inte användas i stället för varken.


Vild – olovlig strejk

Uttrycket vild strejk saknar arbetsrättslig förankring. Det används som samlingsbegrepp för otillåtna stridsåtgärder och kan utan problem ersättas med det mer korrekta uttrycket olovlig strejk.

En strejk kan vara olovlig på tre sätt:

  • Den kan vara avtalsstridig, det vill säga strida mot fredsplikt som följer av gällande avtal.
  • Den kan, även om avtalslöst tillstånd råder, ha bestämts på felaktig nivå, enligt fackförbundens stadgar.
  • Den har inte med facklig verksamhet att göra, till exempel en politisk strejk.

Vilrum – vilorum

Två ord som lätt blandas ihop och därmed alltmer har börjat få samma betydelse.

I god svenska har ett vilrum traditionellt varit en lokal, exempelvis på en arbetsplats, där man vilar, tar en paus och hämtar ny kraft. Ett vilorum har däremot varit en plats för avlidna, en grav.

I dag säger många både vilrum och vilorum om en plats för rast och återhämtning. Även om skillnaden mellan orden luckrats upp kan den vara bra att minnas då och då av hänsyn till läsare/lyssnare som ännu håller isär begreppen och irriteras då något av dem används i ”fel” sammanhang.


Vindstyrka – vindhastighet

Vindhastighet och vindstyrka är två begrepp för hur snabbt vinden rör sig eller hur stark den är – olika sätt att beskriva samma vindförhållande.

Meteorologer talar vanligen om vindhastigheten, som mäts i meter per sekund. Tal angivna i kilometer i timmen omvandlas lätt till meter per sekund genom att delas med 3,6 (exempel: 90 km/tim är detsamma som 25 m/s).

Vindstyrkan är ett mått på vindens synliga verkan på bland annat träd, vågor och hus. Utifrån dessa tecken delar den tolvgradiga Beaufortskalan in blåsten på land i kategorierna lugnt, svag vind, måttlig vind, frisk vind, hård vind, storm samt orkan. Till sjöss omspänner den vindstyrkorna stiltje, bris, kuling, storm och orkan.

Det finns tabeller över vilka vindhastigheter en viss vindstyrka motsvarar.


Väntas – förväntas

Att något väntas ske uttrycker en neutral väntan. Om något förväntas hända är uttrycket positivt laddat, det finns en förhoppning om vad som ska inträffa. Skriv således inte: Dödssiffran efter skalvet förväntas stiga.


År två tusen – tjugohundra

Tvåtusentalet är perioden från år 2000 till 3000. Tjugohundratalet är tiden från år 2000 till 2100.

Vi skiljer mellan tusenårsperioder och de tio sekler de består av. Detta språkbruk är en förutsättning för att kunna dela upp även tvåtusentalet i tjugohundratalet, tjugoetthundratalet, tjugotvåhundratalet på samma sätt som vi gör med exempelvis artonhundratalet och nittonhundratalet.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.