Förkortningar

Skriv hela uttryck

Undvik att förkorta. I TT:s texter skriver vi ut uttrycken bland annat, bland andra, cirka, med flera, det vill säga, etcetera, med mera, och dylikt och så vidare.

Se även avsnittet om distinktion mellan beteckningar och förkortningar i kapitel Versal eller gemen.


Företag och organisationer

Förkortningar på företag, myndigheter, organisationer och liknande som inte är allmänt kända skrivs ut första gången de förekommer i texten.

Använd inte sådana kortformer av namn och dylikt som kan skapa oklarheter, särskilt inte första gången namnet förekommer i texten.

Namnförkortningar på företag, organisationer och dylikt som uttalas som ord skrivs med versal begynnelsebokstav: Ikea, Aga, Jas, Nato, Sida.

När förkortningarna uttalas bokstav för bokstav skrivs de med versaler: ABB, SCA, SAP, TCO, SMHI, LKAB.

Undvik den engelska förkortningen NGO, som står för non-governmental organizations. På svenska brukar de kallas enskilda organisationer eller icke-statliga organisationer.


Förkortningar som ord

En del förkortningar har med tiden blivit självständiga ord i svenskan och dessa skriver vi gement: bh eller behå, cd, dna, epa-traktor, id-kort, laser, mc, ob-tillägg, pet-flaska, pc, pm, pr, pvc, radar, rot-avdrag, sms, tv, ufo, vd, vvs.

Samma sak gäller medicinska begrepp som adhd, damp, aids, hiv, sars, cp, ms, tbc och ehec.

I några fall är små bokstäver att föredra därför att besläktade ord brukar skrivas gement. Det gäller särskilt tekniska termer: adsl, dab-radio, dvd, md (mini disc), gps, gprs, mms, mp3, sim-kort, vhs. Dock skriver vi 3G4G, 5G osv med versal.

När termer hämtats från fackspråk är det förstås bra om man någonstans i texten skriver ut vad förkortningen står för.

Förkortade namn på lagar skriver TT med versaler: LVU, LOB.

Undantag är lagarna mbl och las vilkas namn förekommer i många avledningar, märk ord som utlasad. Även “att mbl:a” förekommer, men eftersom det kan vara svårare att uppfatta verbformen undviker vi den. Skriv hellre mbl-förhandla.

Om mbl och las nämns i uppräkning eller i grafik där man vill vara konsekvent kan man följa huvudregeln och skriva dem versalt.

När en förkortning ingår i sammansatt ord sätts vanligen bindestreck mellan leden: it-kommission, mc-polis, digital-tv-box.

Om förkortningen inte läses bokstav för bokstav utan som ett vanligt ord kan man ofta slopa bindestrecket: Natostyrka, Ikeasoffa.


Politiska partier

Kortformer av de politiska partierna eller deras kvinno- och ungdomsförbund skrivs av TT efter samma grundregel som andra förkortningar.

Om de uttalas bokstav för bokstav skrivs de helt versalt – exempel CMPSD, SSSUMKD.

Uttalas kortformerna däremot som ord blir bara första bokstaven versal och de följande gemena – exempel FiMufLuf och Cuf.

Förkortningar som endast anger en persons partitillhörighet skrivs normalt inom parentes: (S)(SD) och (V). I sammansättningar typ S-ledare och MP-kritik faller parentesen bort.


Böjda förkortningar

Bestämd form av initialförkortning skrivs med kolon före ändelsen: tv:n, vd:n.

Efter siffra används också kolon: DC10:an. Samma sak gäller vid genitivändelse till förkortningar som uttalas bokstav för bokstav: FN:s, USA:s, SKF:s.

Undvik bestämd form på Europavägar (skriv E6 och inte E6:an).

Till förkortningar som uttalas som ord fogas genitivändelsen utan kolon: Natos, Sidas.

När en förkortning ingår i ett sammansatt ord sätts däremot vanligen bindestreck mellan leden: it-kommission, mc-polis, digital-tv-box.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.