Ordformer

Verb

TT använder formerna sade och ska.

Undvik osköna och tvetydiga former av typen utta, påta, motta. Skriv i stället ta utta påta emot. I regel är lös sammansättning att föredra före fast.

Ibland kan det vara en betydelseskillnad mellan fast och lös sammansättning: Klubben påbjöd alkoholfritt vid festen. Klubben bjöd på alkoholfritt vid festen.

Utelämna inte hjälpverben:

 • Det skulle ha varit bättre om du hade kommit i tid.
 • Han säger att han redan har gjort det.

Utelämna inte heller infinitivmärket att:

 • Styrelsen beslöt att lägga fram ett förslag.
 • Regeringen kommer att ingripa mot missbruket.

Om satsen innehåller en tidsbestämning som anger framtid är presens ofta att föredra:

 • Polisen fortsätter spaningarna på måndag

i stället för:

 • Polisen kommer att fortsätta spaningarna på måndag.

Var noga med tempus:

 • Soldaterna stormade gerillafästet sedan beskjutningen hade upphört

inte

 • sedan beskjutningen upphörde.

Historisk presens är ett stilmedel som kan användas, dock varsamt så att missförstånd inte kan uppstå.


Substantiv

Ändelsen s för att beteckna plural bör undvikas. Vi skriver:

 • en dollar, flera dollar
 • en euro, flera euro
 • en Oscar, flera Oscar

alltså inte dollars, euros, Oscars.

Vi skriver vidare:

 • en container, flera containrar
 • en studio, flera studior
 • en video, flera videor
 • ett medium, flera medier

Massmedium heter i pluralis massmedier. Varianten massmedia kan accepteras men inte ett massmedia.
    Observera också att det inte heter svensk media, utan svenska medier, eller möjligen svenska media, eftersom både medier och media är pluralformer.

TT-språket rekommenderar att centrum i pluralis skrivs centrum. Detta för att åstadkomma konsekvens i texterna. Svenska Akademiens ordlista SAOL godkänner flera böjningar och öppnar därmed för olika böjningar också i TT:s texter. Center (med pluralformen center) kan användas i ord som köpcenter. Se även listan i kapitlet Knepiga böjningar.

Ord som museum och jubileum skrivs utan accent i sin grundform och har därför heller ingen accent i bestämd form eller i pluralis: museet, jubileer.
    Ett ord som kafé behåller sin accent i såväl bestämd form som i pluralis: kaféet, kaféer.

Ordförande, sökande, svarande, resande har i obestämd form pluralis inte någon ändelse: en ordförande, flera ordförande.
    Neutrala substantiv av typen förhållande har dock pluraländelsen -n: flera förhållanden.

Vi skriver dumpning, joggning, kidnappning, mobbning, tågurspårning.

Företagsnamn, idrottslag, länder, städer och andra orter är normalt neutrum. Det heter därför:

 • Volvo kan bli tvunget att …

och

 • Tre kronor är tvunget att …

Pronomen

Vi skriver de och dem, inte dom.

Pronomen böjs: Han vände sig till dem som hade hjälpt honom. Hon berömde dem som vågade ingripa.

Det vanligaste relativpronomenet är som. Vilken och former av detta pronomen används bara när tydligheten kräver det.

Ingendera, någondera och vardera ska böjas när de syftar på substantiv i neutrum. Alltså: ingetdera, någotdera, vartdera.


Dess och deras

Dess används som genitivform till den och det. Dess är singularis. Genitivformen till det plurala de är deras.

 • Huset och dess invånare

men:

 • Husen och deras invånare
 • Miljögifter och deras inverkan

Man och folk

Det obestämda pronomenet man har singular form men plural betydelse. Adjektivet står ändå i singularis: Man var orolig för att planet skulle störta.

Var försiktig med att använda ordet man, som lätt skapar förvirring. Skriv inte: Man tycker att man borde ändra på den regeln.

Folk i betydelsen alla människor har också singular form med plural betydelse. Här står adjektivet i pluralis: Folk är rädda för att flyga.


Adverb

Adverbet bör placeras intill de satsdelar som det bestämmer. Detta gäller särskilt de inskränkande adverben: bara, enbart, endast.
    Skriv: Våra tabletter är äkta endast i originalförpackning
   inte: Våra tabletter är endast äkta i originalförpackning.
    Märk betydelseskillnaden mellan: Han har bara läst engelska i ett år och Han har läst engelska i bara ett år.

Ord som hör ihop ska stå tillsammans. Skriv därför: Regeringen räknar med att under hösten lägga fram en proposition i frågan
   inte: Regeringen räknar under hösten med att lägga fram en proposition i frågan.

Placera inte tidsuttryck alltför långt från verbet.
    Skriv: Två personer omkom på måndagen vid en trafikolycka i södra Stockholm
   inte: Två personer omkom vid en trafikolycka i södra Stockholm på måndagen.

Det är också betydelseskillnad mellan:
    Det sade industriministern vid en konferens för företagsledare i Ronneby,
    och: Det sade industriministern vid en konferens i Ronneby för företagsledare.

I nekande sats får endast en negation eller ett nekande adverb användas. Skriv alltså inte: De bästa filmerna får vi knappast aldrig se.


Prepositioner

Enklare prepositioner såsom om, för, vid och  kan ofta ersätta de längre formerna beträffande, angående, i fråga om, med avseende på.

Vidare: Priset höjs på måndag. Det nya priset gäller från och med måndag.

Alltså inte: Det nya priset höjs från och med måndag.


Skilj på prepositioner och konjunktioner

 • Före händelsen – innan det hände.
 • Före tågets avgång – innan tåget gick.
 • Till tågets avgång – tills (till dess att) tåget hade gått.

Var noga med att använda korrekta prepositioner. Det heter till exempel:

 • krav  någon eller något
 • tvivla  någon eller något
 • förbud för någon
 • förbud mot något
 • lojal mot

Observera hur prepositionen placeras vid uttryck som både och, även, bland annat. Exempel:

 • Förslaget är till nytta både för land och för folk.
 • Förslaget är till nytta för både land och folk.

Notera att det heter ur en (syn)vinkel och från en (stånd)punkt.


Subjektsregeln

Det tänkta subjektet i en satsförkortning måste vara detsamma som subjektet i den fullständiga satsen.

Brott mot subjektsregeln uppstår ofta i samband med uttryck som genom att och för att plus ett verb i infinitivform.

Skriv alltså inte: Genom att skicka in kupongen till oss sänds prislistan omgående eller För att bli ätbar måste jag koka potatisen.

Ett klassiskt exempel på brott mot subjektsregeln: Vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag ej annat än beklaga Erik XIV.

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.