Myndigheter med mera – exempel A-Ö

Versal eller gemen? Centrala myndigheter, statliga bolag, domstolar, organisationer med mera.

Hur man skriver namn på svenska myndigheter och verk har varierat genom åren. Språkrådet (förr Svenska språknämnden) har alltid rekommenderat stor första bokstav för myndigheter och liknande med klar namnkaraktär.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Alkoholsortimentsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Ansvarsnämnden för biskopar, Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

Apoteket (Apoteket AB)

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetets museum

Arbetsförmedlingen – avser den centrala myndigheten 

arbetsförmedlingen – avser verksamheten och de lokala kontoren

Arbetsdomstolen (AD)

Arbetsgivarverket

arbetsmarknadsdepartementet

arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmiljöverket

Arkitekturmuseet

Armémuseum

armén

Arvsfonden, Allmänna arvsfonden

B

Bankföreningen, Svenska Bankföreningen

Banverket – ersatt 2010 av Trafikverket

Barnens rätt i samhället (Bris)

Barn- och elevombudet (BEO)

Barnombudsmannen (BO)

Bergsstaten

Bilprovningen

Biografbyrån, Statens biografbyrå – ersatt 2011 av Statens medieråd

Bokföringsnämnden (BFN)

Bolagsverket

Bostadskreditnämnden (BKN), Statens bostadskreditnämnd

Boverket

Bris (Barnens rätt i samhället)

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsoffermyndigheten

C

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Centrum för idrottsforskning (CIF)

Chalmers, Chalmers tekniska högskola

civilutskottet

D

Dansens hus

Dans och Cirkushögskolan (DOCH), enhet inom Stockholms konstnärliga högskola

Dansmuseet

Datainspektionen (DI)

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Domstolsverket

Dramaten, Kungliga Dramatiska Teatern AB

E

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Ekonomistyrningsverket (ESV)

Elberedskapsrådet

Elförsörjningsnämnden

Elmarknadsrådet

Elsäkerhetsverket

Energimyndigheten, Statens energimyndighet

Etnografiska museet

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)

Exportkreditnämnden (EKN)

Exportrådet, Sveriges exportråd

F

Fastighetsmäklarnämnden (FMN)

Fastighetsverket, Statens fastighetsverk (SFV)

Feministiskt initiativ (Fi)

Fideikommissnämnden

Filminstitutet, Svenska Filminstitutet

finansdepartementet

Finansinspektionen (FI)

finansutskottet

Fiskeriverket

flottan

flyget

Folkbildningsrådet (FBR)

Folkets hus

Folkhälsoinstitutet, Statens folkhälsoinstitut – ersatt 2014 av Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Folk och Försvar

Fortifikationsverket

Forum för levande historia

Fotbollförbundet, Svenska Fotbollförbundet

försvaret – i bred och mer allmän betydelse

Försvarets materielverk (FMV)

Försvarets radioanstalt (FRA)

försvarsdepartementet

Försvarshögskolan (FHS)

Försvarsmakten – avser myndigheten

försvarsmakten – i mer allmän betydelse

försvarsutskottet

Försäkringskassan – avser myndigheten

försäkringskassan – avser kontoren och den allmänna verksamheten

G

Gentekniknämnden

Giftinformationscentralen (GIC)

Glesbygdsverket – avvecklat 2009

Granskningsnämnden för radio och tv – ersatt 2010 av Myndigheten för radio och tv

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Göta hovrätt

Göteborgs universitet

H

Handelshögskolan i Stockholm

Haverikommissionen, Statens haverikommission (SHK)

Historiska museet

Hjälpmedelsinstitutet (HI)

hovet, Kungliga Hovstaterna eller det kortare Hovstaterna

hovrätten över Skåne och Blekinge

hovrätten för nedre Norrland

hovrätten för västra Sverige

hovrätten för övre Norrland

Hovstaterna

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Högkvarteret (HKV) – Försvarsmaktens högsta ledning

Högskoleverket – ersatt 2013 av UK-ämbetet och Universitets- och högskolerådet (UHR)

Högsta domstolen (HD)

Högsta förvaltningsdomstolen – till 2011 Regeringsrätten

I

Ingenjörsvetenskapsakademien (Iva), Kungliga…

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo)

Institutet för …

Institutionsstyrelsen, Statens institutionsstyrelse (Sis)

Internationella olympiska kommittén (IOK)

internationella åklagarkammaren Stockholm (eller Göteborg eller Malmö)

J

januariavtalet/januariöverenskommelsen

Jernkontoret

Jordbruksverket, Statens jordbruksverk

justitiedepartementet

justitieutskottet

Justitiekanslern (JK)

Justitieombudsmannen (JO), Riksdagens ombudsmän

K

Kammarkollegiet

kammarrätten i …

Karlstads universitet (KAU)

Karolinska institutet (KI)

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge eller Solna

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Kommuninvest

Konjunkturinstitutet (KI)

Konkurrensverket (KKV)

Konstakademien, Kungliga Akademien för de fria konsterna

Konstfack

konstitutionsutskottet (KU)

konsumentombudsmannen (KO), annan titel för generaldirektören 

Konsumentverket (KV), Konsumentombudsmannen (KO), avser den sammanslagna myndigheten

Korrosions- och Metallforskningsinstitutet (Kimab AB)

Krigsarkivet

krigsdelegationen

kriminalpolisen

Kriminalvårdsnämnden

Kriminalvården

Kronofogden – avser myndigheten (ämbetstiteln kronofogde skrivs gement)

kulturdepartementet

Kulturrådet, Statens kulturråd

kulturutskottet

Kungliga Akademien för de fria konsterna, Konstakademien

Kungliga biblioteket (KB)

Kungliga Dramatiska Teatern AB, Dramaten

Kungliga Hovstaterna, hovet, Hovstaterna

Kungliga Konsthögskolan (KKH)

Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Kungliga Musikaliska Akademien (KMA)

Kungliga Musikhögskolan (KMH)

Kungliga Myntkabinettet

Kungliga Operan AB, Operan

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)

Kungliga Vitterhetsakademien (KVHAA)

Kustbevakningen

Kärnkraftinspektionen, Statens kärnkraftinspektion (SKI)

L

Lagrådet

Landsorganisationen (LO)

Lantbruksuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Lantmäteriet – samlar det tidigare Lantmäteriverket och ett antal lantmäterimyndigheter

Lernia AB – tidigare Amugruppen AB

LFV (Luftfartsverket)

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Livrustkammaren

Livsmedelsverket, Statens livsmedelsverk (SLV)

LO (Landsorganisationen)

Lotteriinspektionen

Luftfartsverket (LFV)

Lunds universitet

Luleå tekniska universitet (LTU)

Läkemedelsverket (LV)

länsstyrelsen

M

Malmö universitet, tidigare Malmö högskola

marinen

mark- och miljödomstolen – när en av de fem regionala domstolarna avses

Mark- och miljööverdomstolen – ersatte 2011 den tidigare Miljööverdomstolen

Marknadsdomstolen (MD)

Medlingsinstitutet

Migrationsverket

militärhögskolan (MHS)

miljö- och energidepartementet, även miljödepartementet

miljö- och jordbruksutskottet

Mittuniversitetet

Moderna museet

Motormännens Riksförbund, Motormännen (M)

Musikaliska Akademien (KMA)

Myndigheten för radio och tv

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) – hette fram till april 2014 Ungdomsstyrelsen

Mälardalens högskola (MDH)

N

Nationella operativa avdelningen (Noa) – tidigare Rikskriminalpolisen (RKP), Rikskrim

Nationellt forensiskt centrum (NFC) – tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL)

Naturhistoriska riksmuseet (NRM), Sveriges naturhistoriska riksmuseum

Naturskyddsföreningen

Naturvårdsverket (NV)

Nobelfesten, -priset och så vidare

Nobelstiftelsen

Nordiska museet

Nutek (Verket för näringslivsutveckling) – verksamheten överförd 2011 till Tillväxtverket

nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

näringsdepartementet

näringsutskottet

O

Operan, Kungliga Operan AB

Operahögskolan, enhet inom Stockholms konstnärliga högskola

P

partibidragsnämnden

Patent- och registreringsverket (PRV)

Pliktverket – bytte 2011 namn till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

polisen

Posten, Posten AB – avser företaget

posten – i mer allmän betydelse

Post- och telestyrelsen (PTS)

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten – ny statlig myndighet från 2015

Pressens Opinionsnämnd (Pon)

Allmänhetens Pressombudsman, Pressombudsmannen (PO) avser organisationen

Presstödsnämnden

Publicistklubben (PK)

R

regeringen

Regeringskansliet

Regeringsrätten – bytte 2011 namn till Högsta förvaltningsdomstolen

Resegarantinämnden

Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Riksarkivet (RA)

Riksbanken, Sveriges riksbank

riksdagen

Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmannen (JO)

riksdagens ansvarsnämnd

riksdagens arvodesnämnd

riksdagens överklagandenämnd

Riksgälden, Riksgäldskontoret

Riksidrottsförbundet (RF)

Rikskonserter – nedlagt vid årsskiftet 2010/2011

Rikskriminalpolisen (RKP), Rikskrim – 2015 ersatt av Nationella operativa avdelningen (Noa)

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)

Rikspolisstyrelsen (RPS) – 2015 ersatt av Polismyndigheten

Riksrevisionen

Riksteatern, Svenska Riksteatern

Rymdbolaget, Svenska rymdaktiebolaget

Rymdstyrelsen

Rädda Barnen

Rättshjälpsmyndigheten

Rättsmedicinalverket (RMV)

Röda Korset

S

Sametinget

Samfundet De Nio

Samhall, Samhall AB

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete)

Sipri (Stockholms internationella fredsforskningsinstitut)

Sis, Swedish Standards Institute (Svenska standardiseringsinstitutet)

Sjöfartsverket

Sjöhistoriska, Sjöhistoriska museet

sjöräddningen

Sjöräddningssällskapet

Skansen

skatteutskottet

Skatteverket

Skogs- och lantbruksakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Skogsstyrelsen

Skolinspektionen

Skolverket

SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)

Smittskyddsinstitutet (SMI) – ersatt 2014 av Folkhälsomyndigheten

socialdepartementet

socialförsäkringsutskottet

socialutskottet

Socialstyrelsen

SOS Alarm

Språkrådet

Statens ansvarsnämnd

Statens biografbyrå, Biografbyrån – ersatt 2011 av Statens medieråd

Statens bostadskreditnämnd

Statens fastighetsverk (SFV), Fastighetsverket

Statens folkhälsoinstitut, Folkhälsoinstitutet – ersatt 2014 av Folkhälsomyndigheten

Statens geotekniska institut (SGI)

Statens haverikommission (SHK)

Statens inspektion av försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN)

Statens institut för …

Statens institutionsstyrelse (Sis)

Statens jordbruksverk, Jordbruksverket

Statens järnvägar (SJ)

Statens konstmuseer

Statens konstråd

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) – bytte 2015 namn till Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Statens kulturråd, Kulturrådet

Statens kärnkraftinspektion (SKI) – gick 2008 upp i Strålsäkerhetsmyndigheten

Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) – gick 2009 upp i Kungliga biblioteket

Statens medieråd

Statens pensionsverk (SPV) – bytte 2010 namn till Statens tjänstepensionsverk

Statens räddningsverk (SRV) – ersatt 2009 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Statens strålskyddsinstitut (SSI), Strålskyddsinstitutet – gick 2008 upp i Strålsäkerhetsmyndigheten

Statens tjänstepensionsverk (SPV)

Statens va-nämnd

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Statens väg- och transportforskningsinstitut, Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)

Statistiska centralbyrån (SCB)

Statskontoret

statsrådsarvodesnämnden

statsrådsberedningen

Stockholms dramatiska högskola (StDH), enhet inom Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri)

Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Stockholms universitet

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)

Strålsäkerhetsmyndigheten – bildad 2008 då SKI och SSI slogs samman

Svea hovrätt

Svenska Akademien

Svenska Bankföreningen

Svenska Filminstitutet

Svenska Fotbollförbundet

Svenska institutet (SI)

Svenska kraftnät

Svenska Läkaresällskapet

Svenska nationella seismiska nätet (SNSN)

Svenska rikskonserter, Rikskonserter – nedlagt vid årsskiftet 2010/2011

Svenska riksteatern, Riksteatern

Svenska rymdaktiebolaget, Rymdbolaget

Svenska Spel

Svenska Turistföreningen (STF)

Svenskt Näringsliv – tidigare Arbetsgivareföreningen (Saf)

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

Sveriges exportråd, Exportrådet

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – sammanslagning 2007 av Kommunförbundet och Landstingsförbundet; namnbyte 2019 från SKL till SKR 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Sveriges olympiska kommitté (SOK)

Sveriges Radio AB (SR)

Sveriges Television AB (SVT)

Systembolaget AB, Systemet

systemet – i mer allmän betydelse, butikerna

Säkerhetspolisen (Säpo) – från 2015 en självständig polisiär myndighet

T

Taltidningsnämnden (TTN)

Teaterhögskolan i Stockholm – uppgick 2011 tillsammans med Dramatiska institutet i Stockholms dramatiska högskola

Tekniska museet

Terminologicentrum (TNC)

Thielska galleriet

Tillväxtverket

Tjänstemannaförbundet HTF

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet – hette fram till 2011 Totalförsvarets pliktverk, Pliktverket

trafikutskottet

Trafikverket

Transportstyrelsen

tullen – i mer allmän betydelse

Tullverket – avser myndigheten

U

UK-ämbetet (Universitetskanslersämbetet)

Umeå universitet

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Uppsala universitet

utbildningsdepartementet

utbildningsutskottet

utrikesdepartementet

utrikesutskottet

utrikesnämnden

Utrikespolitiska institutet (UI)

V

Valmyndigheten

valprövningsnämnden (VPN)

Vasakronan AB

Vasamuseet

Vattenfall AB

Verket för högskoleservice (VHS) – gick 2013 upp i Universitets- och högskolerådet (UHR)

Vetenskapsakademien

Vetenskapsrådet

Veterinärmedicinska anstalten (SVA)

Vin & Sprit AB (V&S)

Visit Sweden – tidigare Turistrådet

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), Statens väg- och transportforskningsinstitut

Å

åklagarkammaren i Uppsala och liknande

Åklagarmyndigheten

Ö

Örebro universitet

Östekonomiska institutet

överbefälhavaren (ÖB)

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.