Militärt

Försvarsmakten, som handhar all verksamhet inom Sveriges aktiva militära försvar, är en av landets största myndigheter med Högkvarteret (HKV) i Stockholm som central ledning. Inom försvarssektorn finns också flera andra myndigheter – exempelvis Försvarets materielverk (FMV), Försvarshögskolan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets radioanstalt (FRA). Samtliga hör hemma i försvarsdepartementets ansvarsområde.

Då en text handlar om en viss försvarsmyndighet, som Försvarsmakten, skriver vi ut myndighetens namn som vanligt. För försvarsfrågor i vidare bemärkelse och mer allmänna sammanhang använder TT normalt begreppet försvaret.

Överbefälhavaren (ÖB) är högsta chef med en civil generaldirektör som ställföreträdande chef. Tillsammans med chefer för olika avdelningar utgör de Försvarsmaktens ledning.

I Högkvarteret finns bland andra ledningsstaben, produktionsledningen (svarar för rekrytering och utbildning och anskaffar materiel), insatsledningen (övervakar svenskt territorium och leder insatser inom och utom landet) och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

De tre försvarsgrenarna är arménmarinen och flygvapnet, ledda av arméchef, marinchef och flygvapenchef. Den formella titeln bör återges när en befattningshavare namnges eller citeras. Frivilligorganisationen hemvärnet, som ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation, har ungefär lika stor personal som armén, marinen och flygvapnet tillsammans.

Militärområden och militärdistrikt är gamla termer, numera är Sverige indelat i militärregioner. Det tidigare stora invasionsförsvaret har avskaffats, med motiveringen att det storskaliga militära hotet mot Sverige avtagit efter kalla krigets slut. Invasionsförsvaret har ersatts av ett flexibelt mindre insatsförsvar med hög teknisk standard samt moderna vapen och materiel.

Värnplikten i Sverige var vilande 2010-2017, och blev i samband med det könsneutral. Internationella uppdrag har på senare år blivit allt viktigare för det svenska försvaret.

Militärt på engelska

EngelskaSvensk term eller förklaring
academy of military sciencekrigsvetenskapsakademi
adjacent unitsidoförband, angränsande förband
advancepåskynda, öka, flytta fram
advance party, advance guardförtrupp
aerial mineminbomb
aggressionangrepp, anfall, aggression
aiming pointriktpunkt
air burstluftkrevad, luftbrisad
aircraft carrierhangarfartyg
air-to-air missile (AAM)jaktrobot
air-to-surface missile (ASM)attackrobot
ambushbakhåll, försåt, ligga i bakhåll
ammunition beltpatronband
ammunition disposaloskadliggörande av ammunition
amphibious assaultlandstigning
anti-aircraft artilleryluftvärn
anti-aircraft gunluftvärnskanon
anti-aircraft missileluftvärnsrobot
anti-personnel minetrampmina
anti-tank minestridsvagnsmina
anti-tank missilepansarvärnsrobot
anti-tank weaponpansarvärnsvapen
armisticevapenvila, vapenstillestånd
armourpansar
armour piercingpansarbrytande
armoured personnel carrier (APC)  trupptransportfordon
armoured troop carrierpansarskyttefordon
assaultattack, anfall, stormning
assault rifleautomatkarbin
assault shiplandstigningsfartyg
automatic gun, automatic rifleautomatkarbin
battle shipslagskepp
battalionbataljon, cirka tusen man
blastexplosion
bomb disposaldesarmering, exempelvis av blindgångare
bouncing minehoppmina
branchtruppslag
brigadierbrigadgeneral
brigadebrigad, uppemot 5 000 man (varierar i olika arméer)
buoyant mineförankrad mina, flytmina
call-upinkallelse
carrier aircraftfartygsbaserat flygplan
carpet bombinglägga ut bombmatta
cluster bombklusterbomb
checkpointvägspärr eller kontrollpunkt (i terräng)
conscriptvärnpliktig
contaminateförgifta, förorena
corvettekorvett
cruise missilekryssningsrobot
defusedesarmera, oskadliggöra
depth chargesjunkbomb
destroyerjagare
drill ammunitionlösa skott
field artilleryfältartilleri
fighter bomberattackplan
fighting vehiclestridsfordon
fire activityeldgivning
fire positioneldställning
frigatefregatt
GLCMkryssningsrobot avfyrad från land
ground forcesmarkstridskrafter
ground minebottenmina
guard dutybevakningstjänst, vakttjänst
hand gunhandeldvapen, eldhandvapen
heavily armedtungt beväpnad (med minst kulspruta)
heavy ordnancetungt artilleri
high altitude bombinghöghöjdsbombning
Humveebepansrad jeep (amerikansk)
hydroplanebärplansbåt
ICBMinterkontinental ballistisk robot
improvised explosive device (IED) enkel “hemmagjord” sprängladdning, ofta vägbomb
intelligenceunderrättelseverksamhet
jet fighterjaktplan
Katjusjaryskbyggd rakettyp, vanlig i Mellanöstern
Kalashnikovkalasjnikov, ryskbyggd automatkarbin, ett av världens vanligaste vapen
land minelandmina
landing of airborne troopsluftlandsättning
laser seekerlasersökare
machine gunkulspruta
mine batteryminstation
mine sweeperminsvepare
mine ship, mine unit minfartyg, minutläggare
missilerobot
mortargranatkastare
mortar grenadesgranater avfyrade från granatkastare
nuclear explosionkärnvapenexplosion (i militära sammanhang)
ordnancegranat eller bomb
parachutefallskärm
paratroopersfallskärmsjägare
rangeskjutavstånd, räckvidd, skottvidd, skjutbana
range a gunskjuta in en pjäs
range practiceskjutövning, skolskjutning
ranklinje, led, rang, tjänstegrad
reconnaissancespaning, rekognosering
reconnaissance flarelysbomb
removal of minesminröjning
retrenchmentbefästning, skans
rifle companyskyttekompani
rifle pitskyttegrop, skyttevärn
rocket propelled grenades (RPG) pansarskott
rounds of ammunitionskott
shellartillerigranat
shellingartilleribeskjutning, granatattack
shrapnelsplitter
shot gunhagelbössa
signal of alertberedskapslarm
SLBMubåtsavfyrad ballistisk robot
small gunhandeldvapen, eldhandvapen
smart weaponsmålsökande vapen som styrs med laser, radar eller annat
sniperkrypskytt
stages of alertgrader av larmberedskap
stand-by dutyberedskapstjänst
stealthosynlig på radar
stun grenadebedövningsgranat, distraktionsgranat
submachine gunkpist, kulsprutepistol
surface to air missile (SAM)luftvärnsrobot
surveillance radarspaningsradar
swing-wingställbar vinge på stridsflygplan
tactical missiletaktisk robot
tankstridsvagn
tankertankfartyg
task forcespecialförband med särskild uppgift
theatre weaponsslagfältsvapen
tracersspårljus
tracking radarmålföljningsradar
unexploded ordnance (UXO)blindgångare, ibland landmina
unitförband
warheadstridsspets

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.