Islamtermer

Använd helst en svensk översättning. Listan ger dock en stavningsrekommendation för de tillfällen då islams egna, vanligen arabiska ord behövs.

Den ger också rekommendationer i fråga om gemen eller versal.

Stavningen av profeten Muhammeds namn har hämtats från NE.

Vid behov, se även TT-språkets transkriptionsregler för arabiska namn

AllahGud, även hos kristna araber
Allahu akbarGud är större/störst, ingår i böneutroparens kallelse; även uttryck för förvåning
amirfurste, befälhavare, stamhövding; emir i svensk text om statschef
amir al-mu’minintitel för muslimernas främste ledare, översätts De troendes härförare eller De troendes furste
ansar[med]hjälpare (arabisk plural av nasir), anspelar på en krets som bistod profeten Muhammed
arkan al-islamislams [fem] pelare: trosbekännelsen, bönen, fastan, vallfärden, allmosor
ashurashiamuslimsk sorgehögtid
ayatollashiamuslimsk titel på den högste ledaren (arabiska ayatu-l-lah/ayat Allah), eg. “Guds tecken”
burka(plural: burkor) slöja som endast lämnar öppning för ögonen, av arabiskans burqu’
dar al-islammuslimskt område, “Islams boning”
da’wakallelse, mission
dawlastat, rike; dynasti
dervish(farsi) dervish, mystiker; det persiska ordet har lånats in i arabiska och turkiska
dintro, religion; lydnad, ofta i namn som Burhanuddin (Burhan al-Din)
eidse id
faqih(plural: faqiher) rättslärd (arabisk plural fuqaha)
farddet som är obligatoriskt för en muslim
al-Fatihainledningskapitlet i Koranen
fatwa(plural: fatwor) rättsligt expertutlåtande av en mufti eller en religiös ledare (arabisk plural fatawa)
fiqhrättsvetenskap, juridik; ordagrant “kunskap, förståelse”
hadith(plural: hadither) berättelse om Muhammeds handlingar och yttranden (arabisk plural ahadith)
hajjvallfärd (till Mecka och Medina); pilgrim, hederstitel för den som gjort vallfärden (hajja för kvinnor), obs att titel med versal i engelsk text kan förleda en att tro att det är ett namn
halal“tillåtet”
haram“förbjudet, otillåtet, olagligt”, samma ord som harem, men obs att haram har större betydelseomfång än det svenska ordet som ju oftast avser kvinnokollektivet i ett hushåll, till exempel är Mecka haram för icke-muslimer
al-Haram al-Sharifhelgedomarna på Tempelberget i Jerusalem
hijabslöja; täckelse, döljande
hijra“brytning, uppbrott”; Muhammeds flykt från Mecka till Medina år 622, utgångspunkt för den islamiska tideräkningen; undvik den engelska stavningen hegira
huri(plural: hurier) underskön jungfru (i paradiset)
id al-adhastora offerfesten
id al-fitrhögtid som avslutar fastemånaden ramadan
ijmasamförstånd, konsensus; överensstämmelse
ijtihadnytolkning av de religiösa buden för att täcka nya situationer
imam[böne]ledare; inom shiitisk islam en ledare på hög nivå
imantro (subst.)
In shaa Allah“Om Gud vill, Deo volente”
islamordagrant: “underkastelse, överlämnande, hängivenhet”
isnadkedja av traditioner eller av traditionsbärare som åberopas när man vill hävda framför allt profeten Muhammeds handlingsmönster som norm
jihad(moralisk eller fysisk) ansträngning; människans kamp mot sina sämre sidor, strävan att följa Guds väg (stora jihad); krig mot islams fiender, strid mot de otrogna (mindre jihad)
jinn(plural jinner), i äldre tid stavat djinn, i folktro oftast ett ondskefullt väsen, medan Koranen låter förstå att jinner även kan ha andra egenskaper
jum’afredag
khatibpredikant
khutbareligiös utläggning, predikan, särskilt vid fredagsbönen
Koranenpå arabiska al-Qur’an, ordagrant “läsningen, recitationen”
madrasa/madrasahgrundskola; koranskola; behöver alltså inte avse en moskéanknuten skola utan kan vara en vanlig skola i det statliga systemet (bruket varierar från land till land)
maghribsolnedgång; dagens fjärde bön vid solnedgången
mahdimessiasgestalt
Ma shaa Allah“Vad Gud önskar, Ske Guds vilja”
masjidmoské (arabisk plural masajid)
maulana/mawlanaherre, beskyddare, mästare (suffixet -na betyder “vår”), titel som i engelsk text ofta skrivs med versal
mihrabnisch i en moské som visar riktningen mot Mecka
mu’adhdhinböneutropare (i engelsk text ofta muezzin)
muhajir(plural: muhajirer) se hijra; person som utvandrar – anspelar på de trogna som följde Muhammed till Medina och förekommer i namn på nutida rörelser, ofta i arabisk plural: muhajirun
mujahid(plural: mujahider) den som deltar i “heligt krig”, i namn på rörelser som återger arabisk pluralmujahidin (inom det persiska språkområdet oftamujahedin)
mujtahid(plural: mujtahider) den som nytolkar, skriftlärd med hög kompetens
mulla(plural: mullor) titel, skrivs med gemen begynnelsebokstav
mutharabarisk- och vinstfördelningssystem i islamiska banker
nabiprofet
nikabniqab, (oftast) slöja som även täcker ansiktet
pfinns inte i arabiskan
pirhederstitel för äldre man i farsi och urdu; även titel motsvarande “mästare” i en sufiorden
qiblaböneriktningen mot Mecka, i moské utmärkt med nisch i väggen
qiyasen metod för att skapa nya regler, inte godkänd inom alla riktingar av islam
rajmstening
ramadanfastemånaden, den nionde månaden i den islamiska kalendern
rasulbudbärare, sändebud; (används ofta om profeten Muhammed)
ribaökning, ocker, ränta
sadaqaallmosor
salattidebön
sawmfasta
shahadatrosbekännelse, dvs. La ilaha illa-l-lah, wa-Muhammadu rasulu-l-lah. (Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud.)
shahid(plural: shahider) martyr (arabisk plural shuhada)
shariaden islamiska rätten, lagen; ordagrant “väg”
shiat Aliordagrant “Alis parti”, dvs. shia
shura(plural: shuror) rådgivande församling
sufi(plural: sufier) muslimsk mystiker
sunnatraditioner om Muhammeds handlingar och yttranden; hävd; föredöme; regel, norm
sura(plural: suror) kapitel i Koranen; (arabisk plural suwar)
takfiratt förklara andra som avvikare från den rätta tron, vanligt begrepp i fundamentalistkretsar som också riktar förklaringen mot andra muslimer
talibreligiös student, “den som söker” (arabisk plural tullab, farsi taliban), härav taliban -er
tawhidGuds enhet, unicitet – din al-tawhid “enhetens religion”, dvs. islam (vilket bland annat innebär förnekande av den kristna treenighetsläran)
ulama(ibland stavat ulema; arabisk plural av alim) religiösa ledare; skriftlärda, sakkunniga
ummaalla världens muslimer, den islamiska gemenskapen
umra“lilla” vallfärden, som inte sker vid vallfartshögtiden och inte inbegriper alla de ritualer som följs då
wahhabitisksom tillhör, gäller en islamisk, bokstavstrogen sekt som uppstod på Arabiska halvön på 1700-talet och präglar dagens saudiska samhälle och talibanernas världsuppfattning
zakatskatt (till de fattiga), allmosa

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.