Ekonomi på engelska

Innehåll

Nationalekonomi
Företagsekonomi
Finansmarknad
Centralbanker
EU

Nationalekonomi

EngelskaSvensk term eller förklaring
backstopskyddsnät. En baseboll-term som lånats in av finansmarknaden för att beskriva ett garantisystem för finansiering. Används både som namn på system som ska hjälpa stater med betalningsproblem och garantier som ges av ägare vid nyemissioner och dylikt
BRIC, BRICSTT skriver Bric, som är en samlande benämning på de fyra stora tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. När även Sydafrika räknas in i denna grupp blir förkortningen Brics
consumer price index (CPI)konsumentprisindex (KPI)
current accountbytesbalans
deficitunderskott
debt ceilingskuldtak
fiscal cliffbudgetstup. En term som började användas i USA 2012–2013 för att beskriva kraftiga offentliga nedskärningar och skattehöjningar, som utan en budgetuppgörelse i kongressen skulle träda i kraft
gross domestic product (GDP)bruttonationalprodukt (BNP)
housing startspåbörjade byggnationer, nybyggen
non-farm payrollssysselsättningen utanför jordbrukssektorn
retail salesdetaljhandel
sequestrationautomatiska budgetåtstramningar, som började gälla i USA under 2013
surplusöverskott
trade balancehandelsbalans

Företagsekonomi

EngelskaSvensk term eller förklaring
adjusted for special itemsjusterat för engångsposter
average analyst estimatessnittprognos bland analytiker
balance sheetbalansräkning
bankruptcykonkurs
barrels per day (BPD)fat per dag, mått som används för olja och gas
bidbud, vanligt förekommande i budgivning i samband med förvärvsprocesser
chapter 11 (bankruptcy protection)rekonstruktionsprocess i USA under vilken ett företag skyddas mot konkurs, under domstolsförvaltning. Under processen kan ägare, långivare, anställda och leverantörer med domstolsbeslut tvingas gå med på avyttringar, uppsägningar, försämrade villkor etc. Syftet är att få ett företag med uthållig finansiering
Chief Executive Officer (CEO)koncernchef (ofta även Chief Executive)
Chief Financial Officer (CFO)finanschef
consolidationsammanslagning, konsolidering, när enheter förs samman
dilutedutspädd, används ofta när vinst per aktie anges
dividend (per share)utdelning (per aktie)
earnings before interest and taxes (EBIT)vinstmått, resultat före räntor och skatt, en typ av rörelseresultat. Om den engelska förkortningen används i TT-text skrivs den gement: ebit
earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)vinstmått, resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, en typ av rörelseresultat. Om den engelska förkortningen används i TT-text skrivs den gement: ebitda
earnings per share (EPS)vinst per aktie
expenses, costsutgifter, kostnader
impairment chargesnedskrivningar
liabilityansvar, åtagande, skyldighet
loan losses, credit losseskreditförluster
malpractisetjänstefel
Managing Directorvd
market valuemarknadsvärde
mergerfusion, sammanslagning
net commission income (NCI)provisionsnetto (mått på bankers vinster på avgifter)
net income, net profitnettovinst (vinst efter skatt)
net interest income (NII)räntenetto (mått på bankers vinster på räntor)
non-recurring lossförlust av engångskaraktär, engångspost som belastar resultatet
offenderlagbrytare, lagöverträdare
offererbjudande
offshore financial centre (OFC)ett finansiellt centrum som med skatteregler/förmåner lockar till sig kapital, i nedsättande ordalag: skatteparadis
offshoreterm som kan även användas för att benämna verksamhet förlagd på en ö eller på en plattform till havs, vanlig term inom olje- och gasindustrin. Förekommer även som epitet på bolag (offshore company) som skapats för skatteplanering utomlands, ofta på Kanalöarna eller i Västindien
operating profitrörelsevinst
order intakeorderingång
outlook, forecastutsikter, prognos
overhead costsfasta utgifter, omkostnader
overseaspå andra sidan havet, i utlandet
partitiondelning
perquisitebonus, extra förmån ovanpå lönen, sidoinkomst
proceedsnågot luddig term i finansiella texter som kan stå för intäkter, inkomster eller vinst
pro forma (latin)betyder ungefär “för formens skull”, i företagsrapporter används pro forma-begreppet ofta om beräkningar gjorda sedan ovanliga och tillfälliga transaktioner rensats bort, det vill säga exklusive engångsposter
profit before taxvinst före skatt
profit warningvinstvarning. Vanligen utfärdad inför en delårsrapport, då det står klart att resultatet kraftigt avviker från de prognoser som finns på marknaden eller som angetts av bolaget
proliferationsnabb förökning, mångfaldigande
provisionsavsättningar
redundanciesuppsägningar
revenueomsättning
shareholdersaktieägare
spin offavknoppning
subscriberabonnent
tenderanbud
working chairmanarbetande styrelseordförande

Finansmarknad

EngelskaSvensk term eller förklaring
asset-backed securitiesfinansiellt instrument med en underliggande säkerhet/pant
bail-in clauseen klausul i ett obligationsavtal som innebär att långivarens fordran kan omvandlas till aktier
bail-outbetyder normalt att en stat (alternativt EU, IMF etc) går in med nödlån/kapital och ser till att betalningar inte ställs in av krisdrabbade banker eller stater
bear marketperiod när börskurserna sjunker på grund av pessimism på marknaden. Symboliseras av en björn (bear)
benchmarkanvänds som benämning av riktpris, referenspris på marknaden. Kan även avse huvudindex på en marknad
bull marketen period med stigande börskurser på grund av optimism på marknaden. Symboliseras av en tjur (bull)
blue chipsmest omsatta aktier, marknadsledande aktier. Aktier i företag som anses vara säkra investeringar. Ledande index är ofta uppbyggda av sådana aktier, som Dow Jones industriindex, FTSE 100-index eller OMXS30-index. Svenska blue chips-aktier är exempelvis Hennes & Mauritz, Volvo, Nordea, Astra Zeneca och Ericsson
bouncerekyl uppåt för en börs eller aktie, när kursen stiger efter att ha fallit flera dagar i rad
Brent crude contractterminskontrakt för framtida leverans av så kallad Brentolja, från Nordsjön. Viktigt riktmärke för prissättning på energimarknaden
corporate bondsföretagsobligationer
crude oilråolja
cyclical sharesaktier i konjunkturkänsliga företag och branscher, till exempel skogs- och verkstadsindustri. Motsats: non-cyclical shares, som aktier i läkemedelsbolag
defaultbetalningsinställelse, term som används på obligationsmarknaden. “In default” används av ratinginstitut som etikett på stater eller företag som inte kan betala för sig, som alltså är konkursmässiga (inte nödvändigtvis i konkurs i juridisk mening)
Dow Jones Industrial Average (DJIA)Dow Jones industriindex, ledande index för börserna på Wall Street i New York (både NYSE- och Nasdaq-aktier)
Financial Supervisory Authority (FSA)Finansinspektionen
fixed-income tradinghandel i räntebärande papper, obligationer, där utgivaren har åtagit sig att betala ut ett fastställt belopp vid en viss tidpunkt. I motsats till aktiehandel, där utdelning kan utebli och värdet gå upp i rök
government bondsstatsobligationer där lånet tas i inhemsk valuta (jämför sovereign bonds = obligationslån i utländsk valuta)
interest rateränta
initial public offering (IPO)börsintroduktion, när aktien i ett bolag kontrollerat av privata eller statliga ägare listas på en börs
issuesvärdepapper, oftast aktier. Issue betyder att ge ut aktier. Share issue är en nyemission; att ge ut nya aktier
liquiditylikviditet, tillgångar som är omsättningsbara, kontanter, kassareserv, ger betalningsförmåga
London Interbank offered rate (Libor)beräknade räntor på lån mellan banker i London, sätts vid klockan 11 varje handelsdag. Används som referensränta i kontrakt och för andra räntor i hela världen, vid sidan av Euribor
date of maturityförfallodag
middlemanmellanhand
money marketpenningmarknad
mortgagebolån
municipal bondsobligationslån som är tagna av kommuner, regionala myndigheter inom ett land för att finansiera den egna verksamheten
mutual (insurance) companyömsesidigt försäkringsbolag
mutual fundandelsfond (som normalt fortlöpande säljer nya andelar)
Nasdaq Stock Exchangeaktiebörs i New York, med många stora teknikaktier som Apple eller Microsoft
New York Stock Exchange (NYSE)största aktiebörsen i New York
North Sea crudeNordsjöolja, avser i regel terminskontrakt för leveranser av råolja från Nordsjön nästa månad (se även Brent crude contract)
precious metalsädla metaller (guld, silver, platinum etc). Särskiljs från industrimetaller som koppar, zink, nickel och bly
profit-takingvinsthemtagningar. När placerare säljer aktier, valutor eller obligationer för att säkra en kursvinst efter en tids prisuppgång
rallykraftig uppgång i aktiepris, i valutakurs eller på en marknad
shares (även stocks eller equities)aktier
sovereign bondsstatsobligationer där lånet tas i utländsk valuta (jämför government bonds = obligationslån i inhemsk valuta)
sterlingbrittiskt pund
Stockholm Interbank offered rate (Stibor)beräknade räntor på lån mellan banker i Stockholm. Används som referensränta för kontrakt och boräntor
subordinated debtförlagslån (lågt prioriterade lån vid konkurs, ofta från ägare)
treasury bills, “T-bills”statsskuldsväxlar (används av stater för kortare upplåning, normalt upp till ett års löptid)
treasury bondsstatsobligationer
unsecured bondej säkerställd obligation (det vill säga lån till företag utan säkerhet)
very large crude carrier (VLCC)mycket stor oljetanker, som kan frakta upp till 2 miljoner fat råolja
weaker bonds eller weak bondmarketsjunkande obligationskurser, vilket innebär stigande obligationsräntor. När räntan stiger sjunker priset på obligationen. Stigande obligationsräntor resulterar ofta i sjunkande börskurser
wealth managementförmögenhetsförvaltning
West Texas Intermediate (WTI) Crudeoljeprodukt från USA vars pris fungerar som referenspris för amerikansk råolja
yieldavkastning, ränta

Centralbanker

EngelskaSvensk term eller förklaring
Beige Booken rapport om det ekonomiska läget från USA:s centralbank Federal Reserves tolv distrikt. Rapporten, som bygger på intervjuer med företagare, ekonomer och experter, ges ut åtta gånger per år. Viktigt beslutsunderlag för Feds räntemöten
Bank of England (BOE)Storbritanniens centralbank
Bank of JapanJapans centralbank
countercyclicalkontracyklisk
debt-to-income rationivån på skuldsättningen som andel av inkomster
Federal Reserve (Fed)USA:s centralbank
leveragebelåningsgrad
macroprudential toolsverktyg som finansmyndighet använder för att begränsa riskerna i finanssystemet, exempelvis kapitalkrav, krav på reserver och buffertar, gränser för belåningsgrad etc
mintmyntverk
minutesprotokoll
monetary policypenningpolitik
People’s Bank of China (PBOC)Kinas centralbank
quantitative easingkvantitativa lättnader, en term som avser extraordinära stimulanser (vanligen stödköp av obligationer) från en centralbank som vill trycka ned räntorna och främja tillväxten ytterligare trots att styrräntan har sänkts till noll
SedlabankiIslands centralbank
stimulusstimulanser
taperingterm som beskriver en successiv nedtrappning av extraordinära stimulanser (stödköp av obligationer) från USA:s centralbank
tighteningåtstramning av penningpolitiken, normalt innebär det höjda räntor

EU

Benämning    Svensk term eller förklaring (se även EU-avsnittet i kap. Internationellt)
Banking unionbankunionen, överenskommelse mellan främst euroländerna vilken ska öka stabiliteten i finanssektorn
ECB, European Central BankEuropeiska centralbanken
EcofinEkofin, möte mellan EU:s finansministrar
ESM, European Stability Mechanismfond som stödjer euroländer i kris
EurogroupEurogruppen, möte mellan euroländernas finansministrar
SRF, Single Resolution Fundgemensam avvecklingsfond, den fond som ska användas till krisande banker i bankunionen
SRM, Single Resolution Mechanismgemensam avvecklingsmekanism, del av bankunionen, som ska hantera banker som är på väg att falla
SSM, Single Supervisory Mechanismgemensam tillsyn av banker och finansinstitut, leds av den europeiska centralbanken (ECB) och är en del av bankunionen

TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan.